پيامبر اعظم(صلى الله عليه وآله) در ميان لايه هاى پنهان برخى آثار غربى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : مرتضی شیرودی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 110 / صفحه

چکیده :

هميلتن گيب (Hamilton Gibb) در كتاب اسلام: بررسى تاريخى آورده: «تقريباً تعداد نظرياتى كه درباره [حضرت] محمّد(صلى الله عليه وآله) به وجود آمده است با عده نويسندگان زندگى نامه او برابرى مى كند. فى المثل، زمانى مخالفان اسلام وى را مردى مصروع، زمانى يك سوسياليست شورشگر و گاهى يك فرد مورمون (mormon = پايه گذار يكى از فرقه هاى مهم مسيحيت) توصيف كرده اند. به طور كلى، همه اين آراء ذهنى افراطى را قاطبه محققان رد مى كنند. با اين همه، تقريباً محال است كه از نفوذ پاره اى از عوامل ذهنى و نفسانى در هر نوشته اى كه موضوع آن شرح حال و اعمال پيغمبر باشد خوددارى كرد.» آيا آنچه گيپ درباره گفتار نويسندگان غربى درباره پيامبر اعظم(صلى الله عليه وآله) گفته صادق است؟ مقاله حاضر مى كوشد به اين سؤال پاسخ دهد.