معجزات و كرامات پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : مصطفی کریمی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 108 / صفحه

چکیده :

كارهای خارق العاده بسياری به دست پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) يا برای تأييد آن حضرت رخ داده كه برخي از آنها معجزه اصطلاحی و براي اثبات نبوّت حضرت بوده است؛ مانند: قرآن كريم، شقّ القمر، شهادت حيوانات به نبوّت ايشان، تسبيح سنگ ريزه در دست حضرت و خبر از مسموم بودن غذا با علم غيب. برخی ديگر از اين امور نه براي اثبات نبوّت، بلكه به عنوان كرامات حضرت رخ داده است؛ مانند: معراج، تصرف در ادراك ديگران، انداختن رعب در دل دشمنان و آرامش در دل مؤمنان، ياری شدن با سپاه غيبي، فزوني بخشيدن به غذا، چاق و پر شير كردن گوسفند، شفا دادن امراض، اخبار از غيب، آگاهي از ضمير افراد و اسامی و اوصاف اشيا بدون ديدن آنها، خبر از گم شدگان و آگاهي به زبان و حالات حيوانات. قسم سوم كارهاي خارق العاده پيش از بعثت ايشان و براي ايجاد زمينه براي بعثت بوده كه «ارهاص» نام دارد؛ مانند: حركت ابر بالاي سر حضرت براي سايه افكندن بر ايشان. اين مقال نيم نگاهي به معجزات و كرامات آن حضرت دارد.