پيامبر(صلی الله عليه و آله) اسوه پايداری در راه دين

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا داودی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 108 / صفحه

چکیده :

در ميان منصب های اجتماعی، هيچ يك به اندازه مقام هدايت و رهبری افراد ارزشمندتر و در عين حال سنگين تر و مشكل تر نيست و تا فردی دارای مجموعه ای از كمالات و سجايای انسانی و محاسن اخلاقی نباشد شايستگی اين مقام را ندارد. رهبر جامعه بايد دارای خصلت های نيك باشد تا در هر زمان مناسب بتواند از آنها بهره گيرد. رهبری حضرت محمّد(صلي الله عليه وآله) به دليل جهانی بودن و نيز ختم پيامبری به ايشان با دشواری های فراوانی همراه بود. اقوامی كه پيامبر(صلي الله عليه وآله) هدايت آنها را بر عهده گرفته بود، از نظر فرهنگ، تمدّن، اخلاق و بينش در يك سطح نبودند؛ مسئله ای كه باعث بروز مشكلات فراوانی برای آن حضرت در راه تبليغ دين اسلام شد. خداوند برای پيروزی بر اين سختی ها، او را با استعدادهای فراوان كه مظهر مجموعه ای از كمالات انسانی بود، آفريد و پس از چهل سال تربيت زير نظر بزرگ ترين فرشته الهی، برای رهبری برگزيد. رسول اكرم(صلی الله عليه وآله) تلاش های فراوانی در اين راه انجام داد، سختی ها و مشكلات بسياری را تحمل كرد و يك لحظه از پای ننشست و با اخلاق نيكوی خويش مردم را به اسلام و ايمان دعوت نمود. اين نوشتار بر آن است تا گوشه ای از تلاش ها و زحمات فراوان آن حضرت را در راه هدايت عموم از ديدگاه آيات قران كريم به تصوير كشد. اميد آنكه پندي برای مسلمانان و درسی برای مبلغان دين باشد.