پيامبر اعظم(صلی الله عليه و آله) و همسرداری مطلوب راه كارها و آسيب ها

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : غلامرضا صالحی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 108 / صفحه

چکیده :

واحد كوچك «خانواده»، كه جامعه بزرگ بشری از آن ساخته شده، تربيت انسان ها را از بعد اخلاقی، روحی و اجتماعی عهده دار است. بدون وجود خانواده، شيرازه جوامع بشری گسسته شده، تعادل حيات انسانی از بين خواهد رفت. توجه فراوانی كه در سيره معصومان(عليهم السلام)، به ويژه وجود نورانی پيامبر اعظم حضرت محمّد(صلی الله عليه وآله)، به حفظ و گسترش اين پيوند و روابط خوب ميان زن و شوهر معطوف شده، بيانگر اهميت ذاتی و حياتی آن است. اين نوشتار بر آن است تا روش های راهبردی و نيكوی همسرداری از ديدگاه بزرگ مرد تاريخ و معلم واقعی بشريت وجود مقدس پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) را بيان نمايد. اين نوشتار از چهار بخش مهم و اساسی تشكيل شده است. تعريف «خانواده» و اهميت اجتماعی و اخلاقی زندگی مشترك و ارزش آن در نظام خلقت از مباحث آغازين اين بحث است. اهداف اساسي تشكيل خانواده و روابط بين زن و مرد و توجه به جنبه های انساني ازدواج، وظايف شوهر نسبت به همسر خود از جمله مديريت كلان زندگي و تأمين هزينه ها و معونه های زندگی، وظايف و مسئوليت های زنان نسبت به مردان و ويژگی های خاص و منحصر به فرد آنان، و در نهايت، برخي عوامل كليدی و راهبرداری همچون معنويت، اخلاق و گذشت و نقش آنها در زندگي در اين مقاله، مورد توجه قرار گرفته است.