ويژگی های جريان نفاق در عصر نبوی(صلی الله عليه وآله)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد موسی نوری

سال پانزدهم / شماره پیاپی 108 / صفحه

چکیده :

از جريانات بسيار مهم صدر اسلام جريان نفاق بود كه كارشكنی ها، توطئه ها و دسيسه هايش در عرصه های گوناگون عليه جامعه نوپای اسلامی بخش بزرگی از گرفتاری های پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله) را تشكيل می داد.
از سويی جريان نفاق پديده ای است كه اختصاص به عصر پيامبر(صلی الله عليه وآله) ندارد بلكه هر جامعه نوپا و انقلابي را از درون مورد تهديد قرار می دهد، از اين رو، شناسايی اين جريان در صدر اسلام می تواند به عنوان مسئله روز جوامع اسلامی نيز مطرح باشد تا از شناخت ويژگی های اين جريان در صدر اسلام برای مبارزه با روح نفاق و خطوط كلی منافقان در جوامع اسلامی امروز بهره گيرد.
در اين نوشتار با استناد به آيات قرآن و منابع تاريخی و روايی ضمن بررسی علل و عوامل پيدايش نفاق در جامعه، به بيان ويژگی های اين جريان در عصر رسالت پرداخته ايم.