اهداف مجازات در در دو رويكرد حقوق جزا و آموزه های دينی

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : حسین ابراهیم پور لیالستانی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 106 / صفحه

چکیده :

كاوش از چرايی كيفر در دو حوزه بررسي زيرساخت ها و نيز دستاوردها و پيامدها انجام می گيرد كه از رويكرد نخست به «مبانی» و از رويكرد دوم به «اهداف مجازات» ياد می شود. هر چند مرزبندی اين دو رويكرد و جدا سازی دقيق آنها چندان آسان نمی نمايد، به گونه ای كه گاه درهم می آميزد، ولی با اين وجود، در نوشتار كنونی تلاش شده است دستاوردها و نمودهای عينی مجازات، يعنی اهداف به جای پايه های استوارسازی آن (مبانی)، با پررنگی بيشتر دنبال شود. گفتنی است اين بررسی در دو نگرش اسلام و مكاتب كيفری حقوق موضوعه انجام گرفته است.