مبانی روان شناختی ارتباط مؤثر والدين با فرزندان در محيط خانواده

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمدرضا احمدی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 104 / صفحه

چکیده :

خانواده، يك سازمان اجتماعی كوچك است كه روابط اعضای آن، بخصوص روابط والدين با فرزندان، مهم ترين عنصر شكل دهنده اين سازمان است. رشد مطلوب و سالم فرزندان در تمام ابعاد مرهون ارتباط مؤثر و مطلوب والدين با فرزندان می باشد. تحليل های نظری و تجربی بسياری به ارتباط مؤثر والدين با فرزندان اختصاص يافته است و براي آن اهميت و ارزش خاصی قايل شده اند.
از سوی ديگر، مطالعات و تحقيقات فراوانی به اثر فرزند بر هر يك از والدين و ديگر اعضای خانواده و يا بر كل خانواده به عنوان يك رابطه دو جانبه و تأثير متقابل توجه داشته اند، اما بررسي مبانی روان شناختی ارتباط مؤثر و مطلوب والدين بر فرزندان از مهم ترين مسائل در حريم خانواده و سلامت روانی آن تلقّي می شود. آگاهی و شناخت كافی و عميق از اين مبانی می تواند ما را در پرورش شخصيت سالم فرزندان در خانواده ياری رساند و روش های مناسب و مؤثر را برای چگونگی و نحوه ارتباط والدين با فرزندان به دست دهد.
اين نوشتار، با تكيه بر برخي يافته های نظری و نيز به پشتوانه برخی پژوهش های انجام گرفته، در پی يافتن و بيان مبانی روان شناختی ارتباط مؤثر والدين با فرزندان می باشد.