ازدواج در اسلام: با نگاهی به كاركردهای تربيتی و روان شناختی

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : علی احمد پناهی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 104 / صفحه

چکیده :

بشر از نخستين روزهای حضور خود بر عرصه خاك و شكوفايی جوانه های تأمّل و تدبير بر شاخسار حيات، به خوبی دريافته است كه خانواده بهترين مأمن انسان و شايسته ترين كانون برای تبلور سكون و اطمينان است. اين امر نشان می دهد كه خانواده يكی از اساسی ترين و طبيعی ترين نيازهای انسان به شمار می آيد. بسياری از مشكلات روانی حاصل از تنش های زندگی روزمرّه توسط يك خانواده سالم و بهنجار التيام يافته، جبران می شود. به همين دليل است كه تحقيقات انجام شده در زمينه مسائل خانواده، در مجموع نشان می دهد كه افراد ازدواج كرده به طور متوسط، سالم تر و خوشحال تر از آنهايی هستند كه ازدواج نكرده اند. البته خانواده می تواند به شكلی كاملا معكوس، به عنوان منبع مهم ايجاد تنش در زندگی فرد باشد، ولی اگر معيارهای زندگی سالم در خانواده رعايت گردد، می توان جلوی تنش ها را سد كرد و خانواده را به تعادل و سلامتی رساند. ازدواج و موفقيت در آن به عنوان يك واقعه اجتماعی، زيستی و فرهنگی، به دليل نقش بنيادين آن در تشكيل خانواده از اهميتی بسيار برخوردار است، به گونه ای كه می توان گفت: بدون ازدواج، خانواده مفهوم چندان روشن و واضحی ندارد.