نيم نگاهی به آسيب شناسى خانواده

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا ضمیری

سال پانزدهم / شماره پیاپی 104 / صفحه

چکیده :

نهادهای اجتماعی هر يك برای برآوردن نيازی از نيازهای اساسی بشر پديد آمده اند. نهاد خانواده نيز در پی سامان بخشيدن به نيازهای جنسی و توليد نسل و سكونت و آرامش روحی است. اما با اين وصف، نهاد خانواده در تعامل با ساير نهادهای اجتماعی اشكال و صور متنوّعی می يابد، روابط اعضای خانواده را دگرگون می كند و كاركردهای آن را به چالش می كشاند.
در جوامع سنّتی، كه تغييرات اجتماعی آهنگ كُندی داشت، بيشترين آسيب های اجتماعی از اعضای خانواده ناشی می شد؛ اما در جوامع صنعتی و نوين امروزی، كه دگرگونی های اجتماعی بسی شتاب يافته و جوامع را در «حال گذار» پيوسته قرار داده، وضع به گونه ديگری است؛ زيرا بسياری از تحوّلات و تغييرات اجتماعی تأثير عميقی در نهاد خانواده بر جای می گذارد و از اين رهگذر، خانواده نيز در معرض آسيب قرار می گيرد. امروزه مسئله «اشتغال و استقلال مالی» برای زنان از اهميت فراوانی برخوردار است. كارخانه ها، شركت ها و بيمارستان ها، آموزش و پرورش و ديگر بنگاه های اشتغالزا ترجيح می دهند در برخی بخش ها، برای پيشبرد مأموريت ها و وظايف خود از زنان استفاده كنند؛ اما به موازات اشتغال زنان در خارج از خانه، خانواده و اعضای آن از غيبت زن و خلأ وجودی او دچار آسيب و عوارض منفی می شوند.