بررسی جامعه شناختی الگوهای وساطت در ازدواج

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد اسلم جوادی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 103 / صفحه

چکیده :

يكی از بنيادی ترين نهادهای اجتماعی نهاد خانواده است. خانواده هسته اصلی حيات اجتماعی است. انسان ها غالباً در درون خانواده ها به دنيا می آيند و در آنجا جامعه پذير خانواده ها يگان های كوچكي هستند كه به مثابه سلول ها، بافت ارگانيك حيات اجتماعی را تشكيل می دهند. جوامع، هر چند بزرگ باشند، در نهايت به واحدهای كوچكی قابل تحويلند كه خانواده ناميده می شوند. به همين دليل، از منظر جامعه شناسی، نهاد خانواده در مقايسه با ساير نهادهای اجتماعی از اهميت فوق العاده برخوردار است. اهميت اين موضوع تا آنجاست كه بخش قابل توجهی از موضوعات جامعه شناختی اختصاص به بحث از خانواده دارد و در درون اين علم گرايشی با عنوان «جامعه شناسی خانواده» به موضوعات مهمی در اين باب می پردازد.