ترور از ديدگاه اسلام

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد علی میرعلی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 102 / صفحه

چکیده :

با فروپاشی ناگهانی اتحاد جماهير شوروی در سال 1991م، كه تا آن تاريخ رقيب بلامنازع ايالات متحده آمريكا به شمار می رفت، چالش های بزرگی فراروی كشور پيروز باقی مانده در عرصه روابط بين الملل قرار گرفت. تا آن زمان، آمريكا مشكلات داخلی و خارجی خود را فرافكنی كرده، به كشور رقيب خود، شوروی، نسبت می داد و بدين صورت، از يك سو، افكار عمومی جهان و اذهان شهروندان آمريكايی معترض به سياست های ناكارآمد دولت وقت را قانع می كرد، و از سوی ديگر، از طريق وانمود كردن خطر كمونيسم شوروی براي جهان، كشورهای هم پيمان خود را منسجم و وادار به تبعيت از خود می نمود. اما از آن زمان به بعد، ديگر آمريكا رقيب جدّی در صحنه بين الملل نداشت تا بتواند علاوه بر فرافكنی نارسايی های خود به خارج، كشورهای نسبتاً بزرگ جهان را نيز همراه خود سازد تا همچنان برتری خود را حفظ نمايد. اساساً ايالات متحده آمريكا در يك فضای امنيتی می تواند به مقاصد خود دست يابد و ايجاد چنين فضايی در جهان به نفع اوست؛ زيرا با به كار بستن تجهيزات و نيروی نظامی بی بديل خود می تواند بر اقتصاد و قدرت جهان فائق آيد و از اين طريق، قدرت برتر جهان محسوب شود.