اسناد ويژه «كافى» در «وسائل الشيعة» - صفحه 191

رساله ، نيازمند بحث مقدماتى ويژگى هاى عمومى وسائل الشيعة در نقل از مصادر بوده كه به پاره اى از اين ويژگى ها در فصل دوم ، اشاره خواهيم كرد .

فصل دوم : ويژگى هاى عمومى «وسائل الشيعة» در نقل احاديث

نقل احاديث در وسائل الشيعة ، ويژگى هايى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم :

الف . آوردن نام مؤلّف مصدر حديث در اوّل مجموعه اسناد نقل شده و اكتفا به افزودن «وعن» در ديگر اسناد مجموعه

با آوردن چند مثال ، اين ويژگى ، كاملاً روشن مى شود :
1 . محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من اصحابنا ، عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل . ...
2 . و عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب . ...
3 . ورواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمّد . ...
4 . وعنه عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال . ...
5 . وعن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد . ... ۱
در وسائل الشيعة در نقل اسناد كتب اربعه ، نام مؤلّفان آنها (محمّد بن يعقوب ، محمّد بن الحسن ، محمّد بن على بن الحسين) به سند افزوده مى شود و نام كتاب مصدر ، ذكر نمى گردد . حتّى در نقل از دو كتاب شيخ طوسى ، روشن نيست كه روايت از تهذيب الأحكام نقل شده يا استبصار يا هر دو ؛ ولى در غير كتب اربعه ، همراه نام مؤلّف ، نام كتاب مصدر هم آورده مى شود . پس از اشاره به نام مؤلّف (همراه با نام كتاب يا بدون آن) براى اتصال اسناد در اسناد كامل (همچون اسناد كافى) ، كلمه «عن» افزوده مى شود . در اسناد معلّق تهذيب الأحكام و استبصار و كتاب من لا يحضره الفقيه ـ كه قسمت

1.وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۰ و ۱۷۱ ، ح ۴۲۲ و ۴۲۵ .

صفحه از 236