اسناد ويژه «كافى» در «وسائل الشيعة» - صفحه 193

مثال :
1 . محمّد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم عن ابيه . ...
2 . و عن محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن ابن فضّال . ...
3 . وعنه عن احمد ، عن ابن محبوب . ...
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، والّذى قبله باسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الأوّل ، وروى الأوّل أيضاً باسناده عن على بن ابراهيم والثانى باسناده عن محمّد بن يحيى مثله . ۱
در برنامه دراية النور ، اسناد ذيلى مربوط به هر حديث ، به ذيل همان حديث ، منتقل شده است (البته با اشاره به جايگاه اصلى سند در كتاب وسائل الشيعة) تا تمامى اسناد هر حديث در يك جا گرد هم آيند .

د . نقل از دو مصدر ، هر دو به شكل اصلى

روش متعارف صاحب وسائل ، بيشتر بر پايه روش نقل اصلى و نقل ذيلى است ، مگر اين كه روايت در دو كتابِ يك مؤلّف ، با سند يكسان آمده باشد كه هر دو را با هم نقل مى كند .
مثال :
محمّد بن على بن الحسين فى المجالس وعيون الأخبار ، عن ابيه ، عن سعد . ... ۲
همچنين اگر اسناد دو مؤلّف به گونه اى شبيه هم باشد كه به آسانى امكان ادغام آنها وجود داشته باشد ، در وسائل الشيعة در هم ادغام مى شود .
مثال :

1.وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۸ و ۱۱۹ ، ح ۲۹۲۲۲ ـ ۲۹۲۲۴ .

2.همان ، ج ۱ ، ص ۳۳۳ ، ح ۸۷۵ .

صفحه از 236