تحليل روان شناختی افزايش سن ازدواج و نقش آن در انحرافات اخلاقی جوانان

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد صادق شجاعی

سال چهاردهم / شماره پیاپی 97 / صفحه

چکیده :

نياز جنسی، بخش جدايی ناپذير ماهيت زيستی، روانی و اجتماعی آدمی را تشكيل می دهد و روشن است كه كيفيت ارضای اين نياز نقش بسيار مهمی در سلامت و بهداشت روانی فرد و جامعه دارد. بر اساس آموزه های دينی، اگر اين نياز به صورت شرعی و معقول(ازدواج) و در زمان مناسب ارضا شود، باعث آرامش خاطر، رشد شخصيت و نيز استمرار حيات بشر می شود، و اگر امكان ارضای صحيح آن فراهم نيايد به صورت انحرافات جنسی و بی بند و باری های اخلاقی نمودار خواهد شد.
در سال اخير، آمارها منحنی های رو به رشد و مشابهی را در زمينه انحرافات و بی بند و باری های اخلاقی در ميان جوانان نشان می دهند. اين رشد غيرطبيعی و هماهنگ می تواند حاكی از عوامل ساختاری همانند باشد. به طور قطع نمی توان يك عامل را علت انحرافات اخلاقی و بی بند و باری جنسی جوانان دانست؛ در بيشتر موارد، تركيبی از چند عامل وجود دارند. با اين وجود، برخی مطالعات عوامل خاصی را به عنوان عوامل مؤثر در ميزان بروز بی بند و باری جنسی جوانان شناسايی كرده اند. در اين مقاله سعی شده است اين ايده توضيح داده شود كه بی بند و باری های جنسی و انحرافات اخلاقی جوانان تا حد زيادی ناشی از فراهم نبودن شرايط ازدواج برای جوانان يا به تعبير دقيق تر، افزايش سن ازدواج است.