امام علی(عليه السلام) و ابعاد تقرّب ايشان به پيامبر اكرم(صلی الله عليه و آله)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد ابراهیم حسنی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 97 / صفحه

چکیده :

سخن گفتن از علی(عليه السلام) بدان گونه كه شايسته او باشد، به همان اندازه سخت است كه درباره رسول خدا(صلی الله عليه وآله)؛ چه آنكه علی(عليه السلام)جزئی از وجود پيامبر(صلی الله عليه وآله) و رشحه ای از نور او و شمّه ای از كمال رسالت اوست. از اين رو، اين دو بزرگوار را نمی توان جدای از هم تعريف كرد و بايد در كنار هم از آن ها سخن گفت. بدين منظور، بايد به اين دو وجود نازنين، برای ارائه هرگونه تعريف و توصيفی از يكديگر مراجعه كرد.