ادله اثبات نظريه تجسم اعمال و تبيين كاركردهای كلامی آن از ديدگاه علامه طباطبائی

نشریه : معرفت کلامی

نویسنده : پديدآورنده : ناصر کولیوند
پديدآورنده : نصرت نیل ساز

سال هشتم / شماره پیاپی 19 / صفحه 41-60

چکیده :

يکی از مباحث مهم مربوط به عالم پس از مرگ چگونگی دريافت جزای اعمال است. در آيات قرآن و روايات معصومان با تعابير مختلف و تصويرپردازی های متعددی به چگونگی جزای اعمال در عالم آخرت اشاره شده است. بسياری از عالمان و مفسران، اين آيات و روايات را به انضمام دليل عقلی نظريه بقای نفس و تأثير متقابل عمل و نفس، ادله‌ای قطعی در اثبات نظريه تجسم اعمال در عالم آخرت قلمداد کرده‌اند. در اين بين، علامه طباطبائی مفسر و حکيم برجسته معاصر، بيشترين عنايت را به اين مسئله مبذول داشته‌ است. وی با استناد به ادله مذکور، ضمن اثبات نظريه تجسم اعمال، به کارکردهای کلامی مهمی که بر اين نظريه مترتب‌اند، اشاراتی کرده است. اثبات عدالت خداوند در جزای اعمال و توجيه علت خلود در جهنم، از اهم اين کارکردها به‌شمار می آيد. اين مقاله ضمن بيان ادله اثبات نظريه تجسم اعمال، کارکردهای کلامی اين نظريه را از ديدگاه علامه تبيين می کند.

کلیدواژه‌های مقاله :علامه طباطبائی، نظريه تجسم اعمال، کارکردهای کلامی، اعمال