مصاحبه با آية اللّه‏ سيد احمد مددى - صفحه 321

مصاحبه با آية اللّه سيد احمد مددى ۱

جلسه اوّل

جايگاه تاريخ حديثى مرحوم كلينى و كتاب «الكافى» چگونه است ؟

آية اللّه مددى : بسم اللّه الرحمن الرحيم . در مورد ثقة الاسلام كلينى، اگر چندين همايش هم براى ايشان برگزار شود، باز كم است. اصولاً در حوزه هاى ما چهره هايى مطرح هستند كه دائما بايد به ياد آنها باشيم، نه اين كه چند سال يك بار ! قطعا يكى از آن شخصيت ها ، مرحوم ثقة الاسلام كلينى است و عظمت كار ايشان، اين چنين اقتضايى دارد.
صحبت راجع به ايشان ، زواياى خيلى مختلفى دارد . برخى از زواياى زندگى ايشان روشن و آشكار است ؛ امّا زواياى پنهان زيادى هم دارد. ما ابتدا از اسم ايشان شروع مى كنيم كه در آن، اختلاف است . آيا كَلين بر وزن امير است ؟ يا كُلَين بر وزن زُبير ؟ يا هيچ كدام از آنها نيست و ممكن است كه واژه ديگرى به نام گِلينى باشد؟ خودِ آن روستا كجا بوده ؟ آيا واقعا گِلين بوده؟ يا گُلين بوده كه از گُل باشد؟ يا گِلّين بوده ؟

1.اين مصاحبه، توسّط حجج اسلام، آقايان: مهدى مهريزى، محمّد مرادى، محمّد كاظم رحمان ستايش، محمّدحسين درايتى ، حسين رحيميان ، محمدمهدى معراجى ، محمّد على مهدوى راد ، هادى ربانى و حسن پويا انجام شده است . گفتنى است پاورقى هاى توضيحى ، همگى از آية اللّه مددى است .

صفحه از 368