برترین عمل

پرسش :

برخی روایات، یک عمل خاص را برترین عمل معرفی می کند اما روایاتی دیگر عملی دیگر را. چگونه چنین چیزی ممکن است؟پاسخ :

یکی از مشکلات در احادیث این است که برخی از آنها با همه ی جوانب و کامل نقل نشده اند یا اینکه در اثر تقطیع، بخشی از یک حدیث را مشاهده می کنیم و بخشی دیگر در کتابی دیگر است.
در بسیاری مواقع، هرکدام از روایاتی که یک عمل را افضل معرفی می کنند، شرایطی خاص در نظر بوده است اما آن شرایط به ما نرسیده است. مثلا یک روایت در مقام بیان افضلیت عمل در شب قدر است و روایتی دیگر افضلیت عمل در شب جمعه را بیان می کند اما قید شب قدر و شب جمعه حذف شده است. همچنین گاهی امام در مقام بیان برتری عمل برای شخصی خاص است نه برای همه.
بنابراین نوعاً روایات در بیان افضلیت یک امر، ظهور در حصر افضلیت در آن شیء خاص بطور مطلق ندارد، به عبارت دیگر افضلیت آنها از امور نسبی است بطوریکه با افضلیت اشیاء دیگر در یک محدودۀ دیگر منافات ندارد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :