اهل‌بیت علیهم السلام و انجیل - صفحه 130

اهل‌بیت علیهم السلام و انجیل

محمد کاظم رحمان ستایش۱

زهرا سادات قهاری۲

چکیده

انجیل بخش اصلی کتاب مقدس مسیحیان، در عصر نزول قرآن کریم و نیز در عصر حضور ائمه اطهار مورد استناد اهل کتاب بوده است. اهل بیت علیهم السلام به عنوان جامع علوم انبیا، در پاره‌ای از روایات خویش به بیان بخش‌هایی از تعالیم انجیل پرداخته و در احتجاجاتشان با مسیحیان، به کتاب آنان استناداتی داشته‌اند. در این مقاله با استفاده از این روایات دیدگاه اهل بیت علیهم السلام نسبت به اناجیل موجود روشن می‌شود و با تطبیق این روایات با اناجیل فعلی قسمت‌های اصیل انجیل کنونی بازشناسی می‌شود.

کلید واژه‌ها: انجیل، اهل بیت علیهم السلام، اناجیل اربعه، روایات.

مقدمه

انجیل یکی از کتب آسمانی است که در خلال رسالت حضرت عیسی به وی اعطا شده است. این کتاب، موضوع بسیاری از آیات و روایات قرار گرفته است.

در آیات‌ متعددی‌ از قرآن‌ کریم‌ از انجیل‌ به‌ عنوان‌ کتابی‌ آسمانی‌ سخن‌ رفته،۳ و پذیرش‌ حقانیت‌ آن‌ از سوی‌ مسلمانان‌ از شروط ایمان‌ دانسته‌ شده‌ است‌.۴ بدین‌ سبب‌ انجیل‌ نزد مسلمانان‌ تقدس‌ و حرمتی‌ خاص‌ دارد و در برخی‌ ادعیه‌ و اذکار به‌ آن‌ سوگند یاد

1.. استادیار دانشگاه قم.

2.. کارشناس ارشد قرآن و حدیث.

3.. سوره آل عمران، آیه ۳ و ۴۸؛ سوره مائده، آیه ۴۶ و ۱۱۰؛ سوره حدید، آیه ۲۷.

4.. سوره بقره‌، آیه ۴؛ سوره نساء، آیه ۶۰ و ۱۶۲.

صفحه از 151