بررسی رابطه مشخصه‌های شغلی با رضایت شغلی کارکنان در مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث قم - صفحه 144

بررسی رابطه مشخصه‌های شغلی با رضایت شغلی کارکنان در مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث قم

لطف‌علی جباری۱

اصغر هادوی۲

چکیده

مشاغل سازمانی از طریق فرایند طراحی شغل تعریف و حدود وظایف آنها تعیین می‌شود. طراحی مشاغل با روش‌منطقی می‌تواند بر رضایت شغلی متصدیان مؤثر واقع شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی و تبیین رابطه طراحی شغل و رضایت شغلی صورت پذیرفته و طراحی شغل بر اساس مدل هاکمن _ اولدهام مورد مطالعه قرار گرفته است. برای اجرای پژوهش از جامعه آماری پژوهش، 131 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری سیستماتیک انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از دو پرسش‌نامه‌ شامل پرسش‌نامه‌ طراحی شغل و رضایت شغلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی، از جمله همبستگی پیرسون. تحلیل واریانس یک راهه و همبستگی چندگانه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. طبق آماره‌های محاسبه شده فرضیه‌های تحقیق تأیید شد و این نتیجه‌ حاصل شد که بین طراحی شغل و رضایت شغلی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. در پایان نیز، پیشنهادهای مقتضی ارائه گردید.

کلید واژه‌ها: طراحی شغل، ویژگی‌های شغلی، رضایت شغلی، مؤسسه دارالحدیث.

1.. دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران.

2.. عضو هیات علمی دانشگاه شاهد.

صفحه از 169