نگاهی به حدیث «المجالس بالامانة» - صفحه 3

نگاهی به حدیث «المجالس بالامانة»

محمّد مرادی ۱

چکیده

این نوشته بر آن است تا با استفاده از روش توصیف و تحلیل و استنباط، حدیث مشهور «المجالس بالأمانة» را با استفاده از دیدگاه‌های صاحب‌نظران، بررسی سندی و دلالی کند و مفاد اخلاقی و فقهی آن و نیز گستره مجلس و امانت و رازهای مجلس را با بررسی تطبیقی با آیاتی از قرآن کریم نشان دهد. نویسنده، در این پژوهش تلاش کرده است تا از منابع فریقین در شرح حدیث استفاده نماید و نیز برداشت فقیهان و عالمان اخلاق را در تفسیر جمله یاد شده بازتاب دهد.

کلیدواژه‌ها: المجالس بالامانة، امانت‌داری، مجلس، رازداری.

درآمد

در منابع روایی شیعی و سنی، و بیشتر در بخش اخلاق و آداب آنها، حدیثی دو کلمه‌ای با عبارت «المجالس بالأمانة» نقل شده است. این حدیث را کلینی (م329ق) در کتاب العشرة الکافی،۲ فیض کاشانی (م1091ق) در ذیل آداب المجالسة الوافی،۳ مجلسی (م1111ق) در آداب مجلس بحار الانوار،۴ و بیهقی (م458ق) در الآداب،۵ و ابن عبد البرّ (م467ق) در أدب المجالسة و حقّ الجلیس،۶ خرائطی در الآداب،۷ و ابن عبد البرّ (م467ق) در أدب المجالسة و حقّ الجلیس،۸ خرائطی در

1.. عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث.

2.. ر.ک: الکافی، ج۲، ص۶۳۵، کتاب العشرة.

3.. الوافی، ج۵، ص۶۲۰.

4.. ر.ک: بحار الانوار، ج۷۲، ص۴۶۵، باب آداب المجالس و...

5.. الاداب، ج۱، ص۱۲۹؛ نیز ر.ک: تنبیه الخواطر، ج۲، ص۳۹ و ۳۸۴.

6.. ر.ک: ادب المجالسة، ص۳۰.

صفحه از 27