عنوان مجله : رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث
دوره انتشار : دوفصلنامه
صاحب امتياز : دانشگاه فردوسی مشهد
مدير مسئول و سردبير : سید کاظم طباطبایی
هیئت تحریریه : دكتر مرتضی ايروانی، دكتر سيد محمد باقر حجتی، دكتر سيد كاظم طباطبايی، دكتر سيد رضا مودب، محمد علی مهدوی راد، دكتر فتح الله محمدی، حسن نقی زاده
کد ISSN : 2008-9120
آدرس : مشهد، ميدان آزادی، پرديس دانشگاه فردوسی، دانشكده الهيات شهيد مطهری(ره)
صندوق پستی : 9177948955
تلفن : 38803873 (051)
دورنگار : ۰۵۱۳۸۸۰۷۰۳۰
پست الکترونیک : jquran@ferdowsi.um.ac.ir
آدرس اینترنتی : https://jquran.um.ac.ir/index.php/quran/index
امتیاز : علمی - پژوهشی

رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث

اين مجله تا شماره ۸۰ با نام مطالعات اسلامي منتشر شده است. این نشریه فقط مقاله‌هایی را منتشر خواهد کرد که حاوی یافته‌های نو و اصیل در موضوع علوم قرآن و حدیث باشد باشد. هیئت تحریریه همواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب نظران استقبال می‌کند.
حوزه فعالیت نشریۀ مطالعات اسلامی عبارت است از:
۱ ـ علوم قرآن و حدیث؛
۲ ـ فقه و اصول؛
۳ ـ فلسفه؛
۴ -تاریخ و فرهنگ.