کار در نظام شریعت

امام رضا(ع):

الّذى یطلُبُ من فَضل اللّه‏ِ عزّوجلّ ما یکُفُّ به عیالَه، اَعظمُ أجراً من المجاهدِ فى سَبیل اللّه‏ِ  عزّوجلّ.

کافى ۵/۸۸؛ مسندرک الامام الرضاع ۲/۲۹۹.

آن کس که (با کار و عمل) در جستجوى روزى خدا براى تامین خانواده خویش است، پاداشى بزرگ‏تر از مجاهد در راه خدا دارد. انسان در پرتو آموزش‏هاى دین، موظف است از قانون طبیعت پیروى کند، و خود را با نظام آفرینش هماهنگ سازد. طبق سخن امام بزرگ انسان، تلاشگر براى بهبود زندگى خانواده خود، پاداشى برتر از پاداش جهادگران در راه خدا دارد. در پرتو کار و تلاش است که انسان و افراد خانواده او احساس امنیت مى ‏کنند، و شخصیتى اجتماعى مى ‏یابند، و زمینه رشد عقلى و تنى آنان فراهم مى ‏گردد، و توان مى‏ یابند که دین باورى استوار باشند، و به تکلیف‏ هاى خدایى خود بدون هیچ نگرانى و تشویش خاطرى عمل کنند.

انسان اگر کالاهاى مورد نیاز خود را در اختیار نداشته باشد، چگونه مى ‏تواند نماز بگزارد، یا روزه بگیرد و یا به حج و جهاد برود.

پیامبر(ص):

اللّهم بارک لَنا فى الخُبز، ولا تُفَّرق بیننا و بَینه، فَلولا الخُبزُما صَلّینا ولا صُمنا ولا اَدّینا فرائضَ ربّنا.

کافى ۵/۷۳.

خداوندا! نان را براى ما با برکت قرار ده، و میان ما و نان جدایى مینداز؛ زیرا اگر نان نباشد نه (توان داریم) نماز گزاریم، نه روزه بداریم، و نه دیگر واجبات الهى را انجام دهیم.

در این حکمت نبوى(ص) نان به عنوان سمبل مواد غذایى مطرح گردیده است، و این در پرتو کارهاى کشاورزى و صنعتى به دست مى ‏آید.رهبران راستین الهى، حیات عینى و واقعى انسان را مى ‏شناختند، و در برنامه ریزى‏ ها و قانون گذارى‏ ها بدان توجه داشتند. آنان ذهنى و خیالى فکر نمى ‏کردند، و از شکم‏ هاى گرسنه، و انسان‏هاى تهیدست، تقوا و عبادت و... نمى‏ خواستند.

از سخن امام رضا(ع) و حدیث والاى پیامبر(ص) حقیقتى دیگر نیز روشن مى‏ شود، و آن ارتباط اخلاق و معنویت با مسائل مادى و معیشتى است، زیرا که مجاهد در راه خدا بودن بالاترین ارزش‏هاى معنوى است، و این با تلاش و کار براى تامین زندگى خانواده و فرزندان بستگى دارد، و مجموعه کارهاى روزمرّه انسانى که براى رفع نیازهاى خود و خانواده صورت مى ‏گیرد، کارى معنوى، و سکوى پرش به بالاترین جایگاه نزد خداوند است.