ابو سعید خُدری(م حدود 63 تا 74 ق)

پدرش در جنگ احد کشته شد[۱] و نخستین جنگی که شرکت داشت، غزوه خندق بود.[۲] وی از حاضران در «بیعت رضوان» است. وفات او را میان سال های ۶۳ تا ۷۴ ق و سن او را ۸۶ سال ذکر کرده اند.[۳]

مکانت حدیثی

وی صحابی پیامبر(ص) و امیر مؤمنان(ع) بود.[۴] علم و فقه او در میان جوانان از اصحاب پیامبر(ص) زبانزد بود.[۵] رجالیان امامی، او را ستوده اند.[۶] از دوازده نفر از صحابیان، نقل روایت کرده است و شاگردان او افزون بر یکصد نفرند که یازده نفر ایشان در هر شش کتاب صحاح اهل سنّت، روایات او را نقل کرده اند[۷] و عطاء بن یسار مدنی و ابو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف از جمله آنان هستند.[۸]

احادیث و آثار

روایات غیر تکراری او بالغ بر ۶۲۴ روایت اند. ذهبی، مسند او را با مکرّرات، مشتمل بر ۱۱۷۰ حدیث، معرّفی می کند.[۹] در الکافی، دو روایت، در تهذیب الأحکام، سه روایت و در کتاب من لا یحضره الفقیه، یک روایت از وی گزارش کرده اند.[۱۰]

او راوی احتجاج امیرمؤمنان(ع) با عالم یهودی است.[۱۱] همچنین او برخی روایات فضائل اهل بیت(ع) در مصادر شیعه و اهل سنّت را گزارش کرده است.[۱۲]


[۱] . الطبقات الکبری: ج۲ ص۴۵۲.

[۲] . تنقیح المقال: ج۲ ص۱۰.

[۳] . اُسد الغابة: ج۲ ص۲۹۰.

[۴] . رجال الطوسی: ص۴۰ ش۲۴۶ و ص۶۵ ش۵۸۷، رجال البرقی: ص۲ و ۳.

[۵] . الإصابة: ج۳ ص۶۵ ش۳۳۰۴.

[۶] . تنقیح المقال: ج۲ ص۱۱.

[۷] . تهذیب الکمال: ج۱۰ ص۲۹۵ ـ ۲۹۸ ش۲۲۲۴.

[۸] . تهذیب الأسماء و اللغات: ج۲ ص۲۳۷، اسد الغابة : ج۲ ص۲۸۹.

[۹] . سیر أعلام النبلاء: ج۳ ص۱۷۱. بر طبق گزارش ذهبی، ۴۳ روایت او را هم بخاری و هم مسلم آورده اند. شانزده روایت را بخاری و ۵۲ روایت را نیز مسلم، به تنهایی ذکر کرده اند.

[۱۰] . الکافی: ج۱ ص۵۳۱ ح ۸ و ج۶ ص۲۴۳ ح ۱، تهذیب الأحکام: ج۴ ص۲۲۴ ح ۶۵۹، ج۹ ص۵ ح ۱۱، ص۴۰ ح ۱۷۰؛ کتاب من لایحضره الفقیه: ج۳ ص۵۵۱ ح ۴۸۹۹.

[۱۱] . الکافی: ج ۱ ص ۵۳۱.

[۱۲] . اهل بیت  علیهم السلام فی الکتاب و السنة : ص ۱۹۴، ۱۹۶، ۲۷۸، ۳۳۴، ۳۵۴، ۴۴۴.