مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : موسوعه الأحاديث الفقهية عند المذاهب الإسلامية
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396ش
تعداد جلد : 2 (تاکنون)
تعداد صفحه : 470 + 485
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

موسوعه الأحاديث الفقهية عند المذاهب الإسلامية

این اثر پژوهشی جامع در احاديث فقهی است که تاکنون دو مجلد از «کتاب الطهارة» به چاپ رسيده است.

«موسوعه الأحاديث الفقهية عند المذاهب الإسلامية» پژوهشی جامع در احاديث فقهی است که گروه فقه و حقوق پژوهشکده علوم و معارف حديث با همکاری شورای برنامه ريزی مدارس اهل سنت در دست انجام دارد. از اين کتاب تاکنون سه مجلد با عنوان «کتاب الطهارة» به چاپ رسيده است.
مذاهب اسلامی تا به امروز متقن ترين و معتبر ترين منابع خويش را به جمع آوری و تدوين سنت رسول مکرم اسلام(ص) اختصاص داده اند. بهره گيری از تمامی منابع معتبر حديث فقهی نزد مذاهب اسلامی، اهتمام جدی این پژوهش است.
ثمرات و فواید اساسی مترتب بر این پژوهش را می توان در اين اشارات برشمرد:

ـ غنی سازی مستندات بحث فقهی در حوزه ی حديث و سنت با بهره گيری از تمامی ظرفيت حديث فقهی ميان مذاهب اسلامی
ـ بازسازی فضای صدور و قرائن پيرامونی نص
ـ بستر سازی برای همگرايی انديشه ی فقهی در اسلام
ـ دفع شبهات مستشرقان و منکران نسبت به حديث اسلامی

طبيعت جامع نگاری اقتضای فراهم آوردن حداکثر متون مرتبط با موضوع را دارد، اما جمع آوری و کنار هم گذاردن هر متنی با هر درجه اعتبار و اهميت، آفاتی چون تطويل بی مورد را درپی خواهد داشت.
از سوی ديگر اتکای به صحت سنجی سندی و رجالی نيز با توجه به تفاوت در مبانی و رويکردها امری غير ممکن بوده و در نهايت کاربری جامع حديثی را به مخاطبان مبنا يا رويکردی خاص محدود می نمايد.
بر اين پايه با توجه به رويکرد عالمان مسلمان به منابع و رده بندی اعتبار مصادر نزد ايشان و به تبع آن رواج يک منبع حديثی در مذهب؛ اتکا بر منابع معتبر نزد هر مذهب به عنوان جايگزين اتکای بر صحت سنجی رجالی و سندی، محور گزينش متون و جمع آوری حداکثری احاديث قرار گرفت.
«موسوعة الأحاديث الفقهية عند المذاهب الإسلامية»، اهتمام جدی بر جمع آوری حداکثر متون حديث اسلامی از منابع معتبر تمامی مذاهب اسلامی دارد؛ با توجه به جامعه مخاطب اين پژوهش ـ يعنی فقيهان مسلمان ـ و با احترام به مبانی علمی فقهاء در تمسک به متون و استدلال به حديث، در اين پژوهش از داوری و تحليل نسبت به متون اجتناب شده است.
ساختار عام موسوعه مبتنی بر قدر مشترک ساختاری رايج در منابع حديث فقهی مذاهب اسلامی تدوين شده و ابواب و فصول مبتنی بر تقسيم منطقی و گستره متونِ همگون شکل گرفته است.
در هر باب از موسوعه هر آنچه به نحوی گزارش از نبی مکرم(ص) محسوب می گردد، در ترتيب بر متون ديگر مقدم شده و بيانات و آراء به ترتيب تاريخی در پی آمده است.

عنوان های اصلی در دو جلد نخست :

الطهارة الشرعية
الطهارة بالماء

مقدمة في المياه / الماء طهور، اقسام المیاه، احوال المیاه، السوائل غیر المیاه
الوضوء / فضل الوضوء، غایات الوضوء، کیفیة الوضوء، نواقض الضوء
الغسل /أقسام الغسل، کيفية الغسل

الطهارة الترابیة / التیمم
تتمة فی الجنابة و المحیض / فروع في الجنابة، فروع ترتبط بالمحيض
خاتمة الطهارة الشرعیة / الشك في الطهارة و الحدث

کتاب «موسوعه الأحاديث الفقهية عند المذاهب الإسلامية» در بيست و پنجمين جشنواره کتاب سال دانشجويی به عنوان کتاب برگزيده حوزه دين شناخته شد؛ ۱۳۹۷ش.