واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی

نشریه : تحقیقات علوم و قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مجید زیدی جودکی
پديدآورنده : علی حسن بگی
پديدآورنده : علیرضا طبیبی
پديدآورنده : ابراهیم ابراهیمی

سال 1397 / شماره پیاپی 41 / صفحه 61-70

چکیده :

نجاشی و شیخ طوسی از رجالیان مشهور شیعه هستند، بعد از تاسیس مدرسه حلّه و اعتبارسنجی حدیث بر پایه سند، آراء رجالی نجاشی و شیخ طوسی از اهمیت فراوانی برخوردار گردید. نجاشی و شیخ طوسی بنا بر وظیفة علم رجال، که تعیین وثاقت و ضعف راویان است؛ در کتب خود به برخی جرح و تعدیل‌ها اشاره کرده‌اند. ولی گاهی اوقات آرائشان در مورد وثاقت و ضعف یک راوی متعارض شده است. در همین راستا این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی چگونگی مواجهه و تعامل آصف‌محسنی از رجال‌پژوهان معاصر با این تعارض‌ها برآمده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که نحوه مواجهه با تعارضات نجاشی و شیخ طوسی، قاعده و قانون خاصی ندارد بلکه بستگی به استنباط و اطمینانی دارد که برای شخص مجتهد و رجال‌پژوه به وجود می‌آید. در ضمن هیچ دلیلی محکمی برای ترجیح آراء نجاشی بر شیخ طوسی در دست نیست و نحوه تعامل نسبت به راویان بر حسب اطمینانی که برای پژوهشگر حاصل می‌شود متفاوت است.

کلیدواژه‌های مقاله :علم رجال؛ تعارضات؛ نجاشی؛ طوسی؛ آصف‌محسنی