175
دو فصلنامه علمي تخصصي حديث حوزه 2

دو فصلنامه علمي تخصصي حديث حوزه 2
174
 • نام منبع :
  دو فصلنامه علمي تخصصي حديث حوزه 2
  تاريخ انتشار :
  بهار و تابستان 1390
  سردبیر :
  غلامعلي،مهدي
  صاحب امتیاز :
  مرکز تخصّصي علوم حديث
  مدیر اجرایی :
  فاطمي‌منش،علي
  تلفن :
  7832000
  دورنگار :
  7832001
  پست الکترونیک :
  Hadith.info@gmail.com
  مدیر مسئول :
  الهادي(خوشنويس)،جعفر
  آدرس اینترنتی :
  http://hadith.hawzahqom.ir
تعداد بازدید : 22400
صفحه از 190
پرینت  ارسال به