معرفی کتاب 15

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا فخر روحانی

سال 1398 / شماره پیاپی 15 / صفحه

چکیده :

السید حسین الموسوی ابوسعیدة، المخیم الحسینی: تاریخ و جغرافیة مخیم و رحل الامام الحسین7 فی کربلاء المقدسة (النجف الاشرف: مکتبة ابو سعیدة/ قم: عاشوراء، ١٤٣٦ ق/ ١٣٩٣ش/ ٢٠١٤ م)، ٦٧ صص