راهبردهای سیدالساجدین علی بن الحسین(ع) در ترویج فرهنگ عاشورا

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : فاطمه معتمد لنگرودی

سال 1398 / شماره پیاپی 15 / صفحه 47 - 66

چکیده :

به مدد معماری هوشمندانه و شجاعت امام سجاد(ع)، یاد و خاطره شهدای کربلا زنده ماند. این مقاله درصدد است راهبردهای امام را به منظور پاس‌داشت فرهنگ عاشورا مورد بررسی قرار دهد. از این رو سؤال این پژوهش آن است که راهبردهای امام سجاد(ع) در زنده نگه داشتن و ترویج فرهنگ عاشورا و شهیدان دشت کربلا چه بود؟ این پژوهش به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش آن است که با توجه به شرایط زمانی امام و قتل و سرکوبِ شیعیان توسط خلفای اموی و کارگزارانِ ایشان، امام سجاد(ع) از حربه سیاسی (مبارزه منفی) و فرهنگی بهره برده و موفق شد فرهنگ عاشورا را زنده نگه دارد و به نسل های بعد انتقال دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :راهبرد، امام علی بن الحسین(ع)، عاشورا، عزاداری، فرهنگ،