باران در روايات - صفحه 160

باران در روايات

دکتر محمد حسن رستمي ۱

چکيده

باران رحمت الهي است، خداوند با فرو فرستادن اين عامل حيات، سرسبزي نشاط و شادابي را بر همگان رقم زده است.
باران و سودمندي‌هاي آن بارها در روايات اسلامي مطرح شده است و در آنها به نوشيدن از آب باران توصيه شده و از آثار مهم آن در دفع بيماري‌ها سخن به ميان آمده است.
در روايات، به زيبايي، ارتباط ميان بارش باران و معنويت ترسيم شده و گناهانِ مانع نزول باران فهرست شده‌اند؛ ولي در اين که منشأ باران، ابرها هستند يا اين که باران در لايه‌اي فراتر از ابرها شکل ميگيرد و ابرها حکم غربال را دارند، رواياتي وجود دارد که نياز به بررسي بيشتري دارند. برخي اين روايات را مخالف قرآن يا مخالف علم تلقي کرده و به دليل ضعف سندي آنها را وانهاده‌اند. در اين مقاله اين روايات از جهت متني و سندي مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

کليد واژه‌ها: باران، ابر، آسمان، غربال.

درآمد

باران رحمت الهي است، خداوند با فروفرستادن اين عامل حيات، سرسبزي، شادابي و نشاط را بر همگان رقم زده است. زيبايي و سرسبزي طبيعت همه به يمن باران و آب آسماني است و منابع آبها در روي زمين، چشمهها، قناتها و چاههاي عميق از آب باران نشأت ميگيرند؛ چنين است که کمبود باران، کاستي اين آبها و در نتيجه، خشکسالي را در پي دارد.
پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله فرمودهاند:
ليس ماء في الارض الاّ و قد خالطه ماء السماء؛
هيچ آبي در زمين نيست جز آن که آميزهاي از آب باران دارد.۲

1.عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد.

2.. البرهان في تفسير القرآن، ج۴، ص۲۱۷.

صفحه از 172