تدابیر، ارتقاء و توسعۀ اقتصادی درسیرۀ امیرالمؤمنین علی(ع)

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : رمضان محمدی
پديدآورنده : یاسر آقا محمدی

سال 1397 / شماره پیاپی 17 / صفحه 31-54

چکیده :

مقاله حاضر با عنوان «تدابیراقتصادی درسیره حضرت علی(ع)» با هدف کشف و توصیف چگونگی سیره اقتصادی آن حضرت با تاکید بر دوران حکومت چهار ساله آن حضرت به خامه نگارش در آمده است . برای دستیابی به این هدف از روش مطالعات اسنادی و تحلیلی در بین متون کهن و دست او مرتبط با تاریخ سیره آن حضرت بهره گرفته شده است. طبق یافته ها می توان گفت : آن حضرت با استفاده از خمس، زکات، انفال و سایر منابع مالی که در اختیار داشتند، هم چنین با پیش گرفتن سیاست قناعت، نظارت مستمر، پرهیز از اسراف، گسترش اشتغال مولددر صنعت وکشاورزی، احداث نخلستان های مختلف، توسعه صنعت شهر سازی، حمایت از کسب و کار حلال، برابری حقوق و رفع تبعیض در توزیع امکانات عمومی بر آمدند. راهکارهای توسعه اقتصادی آن حضرت توانست فراگرد جامعه‌پذیری را توسعه و کاستی‌های آن را جبران و زندگی عادی مردم را از اختلال نجات دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :سیره معیشت تدابیر اقتصادی ارتقاء توسعه امیرالمؤمنین علی(ع)