اخلاق در بازار (1)

نشریه : فرهنگ کوثر

نویسنده : پديدآورنده : محبوبه عظیم زاده آرانی

سال 1383 / شماره پیاپی 83 / صفحه 131 - 138

چکیده :

امام علی علیه‌ السـّلام‌ بـه‌ بـازاریان سفارش کرده است: «یا معشر التجار،قدموا الاستخارة،و تبرکوا بالسهولة،و اقتربوا من المبتاعین،و تزینوا‌ بـالحلم، و تناهوا عن الیمین،و جانبوا الکذب،و خافوا عن‌ الظلم،و انصفوا المظلومین،و لا تقربوا‌ الرباء،و اوفـوا الکیل و المیزان‌،و لا‌ تبخسوا النـاس اشـیاء هم،و لا تعثوا فی الارض مفسدین؛ای جماعت تاجران! پیش از شروع کسب و کار از خداوند طلب خیر کنید و با آسان‌گیری در معامله از خداوند برکت جویید، به‌ خریداران نزدیک شوید،به زیور بردباری آراسته‌ شوید،از قسم خـوردن بپرهیزید،از دروغ گفتن‌ دوری کنید،از ستم کردن و اجحاف بترسید،با مظلومان به انصاف و عدالت رفتار کنید و پیرامون‌ ربا‌ نگردید‌،و پیمانه و ترازو را کامل کنید و چیزی‌ از حق مردم فرو نگذارید و در زمین به فساد نکوشید».

کلیدواژه‌های مقاله :اخلاق، بازار، اخلاق در بازار