تحلیل بر تواتر حدیث إنما الأعمال بالنیات

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : نصره باجی
پديدآورنده : مصطفی عباسی مقدم
پديدآورنده : قاسم بستانی
پديدآورنده : پرویز رستگار جزی

سال 1398 / شماره پیاپی 11 / صفحه 199-218

چکیده :

حدیث « إنّما الأعمال بالنّیّات » از احادیث مورد توجه فریقین و از ادله مهم فقها در طول تاریخ بوده و از اعتبار خاصی برخوردار است. اما علی­رغم این اهمیت و جایگاه، از دیرباز در کیفیت نقل این حدیث که خبر واحد است یا متواتر، اختلاف بوده است. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر تحقیق کتابخانه‌ای، کیفیت نقل این حدیث مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است و در نتیجه معلوم می‌شود که این حدیث، با توجه به مضمون احادیث متعدد البته با الفاظی مترادف، حدیثی متواتر و از نظر لفظ خاص؛ یعنی «إنّما الأعمال بالنّیّات»، خبر واحد است. از این رو، ادعای تواتر یا خبر واحد بودن این لفظ، هر یک از جهتی درست می‌باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث، نیّت، متواتر لفظی، متواتر معنوی، آحاد