بررسي دو نظريه درباره « وارثان برگزيده قرآن » - صفحه 87

بررسي دو نظريه درباره «وارثان برگزيده قرآن»

(با تأكيد بر احاديث اماميه)

علي راد ۱

کاظم قاضي‌زاده ۲

چکيده

وراثت قرآن و سنّتِ تبييني و تعليمي پيامبر صلي الله عليه و آله در قرآن شناسي، ساز وکاري عقلي و منطقي است که قرآن در آيات 31-33 سوره فاطر آن را به عنوان لازمه ضرورت خاتميتِ کتاب و نبوت تمهيد کرده است. مطابق مدلول ظاهري اين آيات، خدواند علم کامل، دقيق و صحيحِ شناخت قرآن را به گروه خاصي از بندگان خويش اعطا کرده و آنان را وارثان برگزيده قرآن معرفي نموده است تا پس از رحلت پيامبر صلي الله عليه و آله هر کس بخواهد طريق حق و حقيقت را بپويد، از دانش قرآني و آگاهي آنان از سنّت نبوي بهره گيرد و گام در مسير نور نهد. در باب «وارثان برگزيده قرآن» دو ديدگاه متقابل در ميان مذاهب اسلامي وجود دارد. عموم مفسران اهل سنّت با استناد به استنباط‌هاي شخصي و ظهور عموم الفاظ آيات سوره فاطر، مقصود از وارثان را عموم امت اسلامي، صحابه، تابعان و انبياي سلف و امم پيشين گفته‌اند. اين ديدگاه اجتهادي و فاقد مستند روايي بوده و از تکثر اجمالي در مفهوم وارثان برخوردار است. در مقابل اهل بيت عليهم السلام ضمن نقد و ابطال ديدگاه مخالف به اثبات انحصار و اختصاص وارثان برگزيده قرآن در شان عترت نبوي پرداخته‌اند. ديدگاه اهل بيت عليهم السلام بر اين نکته تأکيد دارد که آگاهي از سنّتِ تبييني و تعليمي پيامبر صلي الله عليه و آله در قرآن شناسي - که دستيابي به آن پيش شرط ضرروي براي فهمِ

1.استاديار دانشگاه تهران(پرديس قم).

2.عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي _ واحد علوم و تحقيقات.

صفحه از 109