واکاوی تطبیقی منبعیت خبر واحد در حوزه احکام و تفسیر قرآن از دیدگاه آیت‌الله فاضل لنکرانی

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : محمد فاکر میبدی
پديدآورنده : محمد امینی

سال 1398 / شماره پیاپی 11 / صفحه 9-30

چکیده :

بحث از منابع تفسیر قرآن از زمان‌های گذشته مورد توجه مفسران و قرآن‌پژوهان بوده است. در این میان، «منبعیت خبر واحد معتبرِ غیرمحفوفِ به قرائن» به‏ دلیل عدم قطعیت مفاد آن، معرکه آراء و أنظار دانش‌مندان گذشته و حاضر می‏باشد. آن‏چه در این نوشتار مورد توجه نگارنده قرار گرفته، تبیین دیدگاه فقیه اصولی و قرآن‌پژوه معاصر آیت‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی بوده که به روش نقلی توصیفی به تبیین و تحلیل آن پرداخته شده است. در نوشتار حاضر، این حقیقت روشن می‌شود که آیت‌الله فاضل از میان قائلانِ به حجیت مطلق خبر واحد و منکرانِ مطلق حجیت آن، دیدگاه میانی را در تفسیر تمام گونه‌های آیات قرآن می‌پذیرد و آن را با روش اجتهادی اصولی به اثبات می‌رساند.

کلیدواژه‌های مقاله :خبر، خبر واحد، حجیت، تفسیر قرآن و آیت‌الله فاضل لنکرانی