بررسي و تحليل احاديث شيعه در باره قضا شدن نماز صبح پيامبر صلي الله عليه و آله - صفحه 131

بررسي و تحليل احاديث شيعه در باره قضا شدن نماز صبح پيامبر صلي الله عليه و آله

مهدي اکبرنژاد ۱

طاهر علي محمدي ۲

چکيده

يکي از موضوعاتي که در برخي روايات آمده، اين است که رسول خدا صلي الله عليه و آله شبي براي انجام نماز صبح در خواب مانده و نماز آن حضرت قضا شده است. اين مطلب - که هم در احاديث شيعه و هم اهل سنت ذکر شده - در اين نوشتار، تنها از نگاه شيعه بررسي و تحليل مي‌شود. و ابتدا احاديث مورد نظر از لحاظ سندي بررسي شده، سپس با ذکر ديدگاه موافقان و مخالفان، مضمون روايات به نقد کشيده شده و در پايان، با توجه به شواهد و قراين موجود و نيز ادله کلامي اثبات گرديده است که محتواي آنها قابل پذيرش نخواهد بود.

کليد واژه‌ها: نماز صبح، قضا شدن نماز، پيامبر، تحليل روايات.

درآمد

بنا به گفته قرآن، رسول خدا صلي الله عليه و آله بشري چونان ساير انسان‌ها با همان ويژگي‌هاي انساني بوده است؛۳ اما با اين وجود از برجستگي‌هاي خاصي برخوردار بوده که ديگر انسان‌ها را توان دست يافتن به آنها نيست.۴ از اين رو، تکاليف و وظايف ويژه‌اي هم بر عهده آن حضرت سپرده شده که ديگر مسلمانان نسبت به آنها تعهد و الزامي ندارند.۵ آن خصوصيات و مسؤوليت‌ها به طور طبيعي

1.استاد يار دانشگاه ايلام، دانشکده ادبيات و علوم انساني.

2.استاديار دانشگاه ايلام، دانشکده ادبيات و علوم انساني.

3.. سوره کهف، آيه۱۱۰.

4.. سوره نجم، آيه۸.

5.. سوره اسراء، آيه۷۹؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۶، ص۶۷۱.

صفحه از 146