خورشید عیتا

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : علیرضا هزار

سال 1399 / شماره پیاپی 68 / صفحه ۱۵۴-۱۶۸

چکیده :

خورشیدِ عَیتا؛ این گفتار در بارۀ سید جعفر مرتضی عاملی (1323– 1398 ش.) و منش و روش علمی و عملی او در جهت تحقیق و ترویج تشیع است. نگارنده بیان شرح حال سید جعفر مرتضی را گامی در راه تبلیغ دین می­داند و چهار کتاب از او را به اختصار معرفی می­کند. در شمار ده ویژگی او که در مقاله بیان شده، بلند همتی، دردمندی، وظیفه­شناسی، حریت علمی، و سلامت اعتقادی، بخشی از ویژگی­های جعفر مرتضی است که در مقاله بیان شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :املی، سید جعفر مرتضی؛ ویژگی‌های علمی و عملی جعفر مرتضی؛ تألیفات جعفر مرنضی؛ تاریخ علمی تشیع – قرن چهاردهم و پانزدهم؛ حوزۀ علمیۀ لبنان