رویکردهای سلبی علامه طباطبایی در گزینش و گزارش روایات تفسیری

نشریه : پژوهش‌های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : رسول محمد جعفری
پديدآورنده : حسین محققی

سال 1399 / شماره پیاپی 2 / صفحه 330-311

چکیده :

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان پس از تفسیر آیات به گزارش و تبیین روایات پرداخته است. علامه بخشی از روایات را گزینش و گزارش کرده است. ضوابط روی‌گردانی از نقل برخی روایات یا همان رویکردهای سلبی به ‌تصریح یا تلویح در المیزان آمده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم دوازده رویکرد وجود دارد:
1. عدم گزارش روایات مخالف با سیاق؛ 2. اجتناب از نقل روایات غیرمرتبط با آیه؛
3. اجتناب از نقل روایات غیر مؤثر در فهم آیات؛ 4. اجتناب از نقل روایات مخالف با دیدگاه تفسیری؛ 5. اجتناب از نقل روایات مشابه؛ 6. قلّت گزارش روایات فقهی؛
7. اجتناب از گزارش روایات اسباب نزول دال بر جری و تطبیق؛ 8.پرهیز از گزارش گستردۀ روایات قصص قرآن؛ 9. عدم ذکر روایت به دلیل مخالفت با قرآن؛ 10. عدم نقل روایت به دلیل مخالفت با عقل؛ 11. عدم نقل به دلیل احتمال جعل در آن؛
12. عدم نقل روایت به دلیل ادراج در آن.

کلیدواژه‌های مقاله :المیزان، روایات تفسیری، رویکردهای سلبی، علامه طباطبایی، گزینش و گزارش