عالمانِ صحيفه‏ نگار - صفحه 109

عالمانِ صحيفه‏نگار

ابوالفضل حافظيان ۱

چكيده: عالِمان مسلمان، در طول تاريخ، نسبت به كتابهاى حديثى توجّه ويژه‏اى داشته‏اند. اين توجّه، گاه در شكل استنساخ اين گونه كتابها بروز كرده است. صحيفه سجاديه، يكى از مهمترين متون معتبر دعايى و حديثى است كه عالِمان بزرگ شيعى و سنّى به استنساخ آن پرداخته‏اند. نگارنده در اين مقاله، ده عالِم شيعى و يك عالِم سنّى را كه از قرن ششم تا پانزدهم به استنساخ صحيفه سجاديه پرداخته‏اند، مى‏شناساند.

كليدواژه‏ها: صحيفه سجاديه، نسخه‏هاى خطى / فقيهان امامى، استنساخ كتب حديث / فقيهان امامى، استنساخ صحيفه سجاديه / فقيهان شافعى، استنساخ صحيفه سجاديه / ابن ادريس حلى / ابن سكون / حلى، سديدالدين / شهيد اول / جبعى، شمس الدين / كفعمى، تقى‏الدين / احسايى، ابن ابى‏جمهور / شهيد ثانى/ مجلسى، محمدتقى / خاتون‏آبادى، محمد حسين / شافعى، محمدطاهر.

جمعى از دانشمندان بزرگ شيعه با خطِ مبارك خود متن كامل صحيفه سجاديه را كتابت نموده‏اند كه خوشبختانه نمونه‏هايى از آنها در كتابخانه‏هاى مختلف عالم موجود است.

1.ـ كتاب‏شناس و فهرست‏نگار، حوزه علميه قم.

صفحه از 116