نگاهى به كتاب نمايه نامه موضوعى صحيفه جامعه سجاديه - صفحه 149

نگاهى به كتاب نمايه نامه موضوعى صحيفه جامعه سجاديه ۱

حسين عبدالرحمانى ۲

چكيده: نويسنده در اين گفتار، به معرفى و نقد و بررسى كتاب «نمايه نامه موضوعى صحيفه سجاديه» مى‏پردازد. اصل كتاب صحيفه جامعه سجاديه، نوشته آيت‏اله سيد محمد باقر موحد ابطحى و نمايه نامه آن، نوشته گروهى از پژوهشگران است كه توسط مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران منتشر شده است.
نويسنده مقاله، توضيحاتى درباره اهميت دعا، صحيفه سجاديه، مستدركات آن، صحيفه جامعه سجاديه، پيشينه تدوين نمايه‏هاى موضوعى و تفاوت آن‏ها با معجم لفظى مى‏آورد. و سپس روش تنظيم كتاب مورد بحث خود را مى‏شناساند. براى اين كار، به معرفى نشانه‏ها، روش استفاده از كتاب و بالاخره ساختار كتاب مى‏پردازد.

كليدواژه‏ها: صحيفه جامعه سجاديه، نمايه‏نامه موضوعى / صحيفه جامعه سجاديه، معجم لفظى/ صحيفه سجاديه، مستدركات / دعا / نمايه / معجم / نمايه نامه موضوعى صحيفه جامعه سجاديه، نشانه‏ها و ساختار كتاب

1.ـ اين مقاله، پيشتر در مجله الكترونيكى مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران (از طريق سايت www.irandoc.ac.ir) منتشر شده بود. اينك با اجازه آن مركز، براى نخستين بار ـ با ويرايش مختصر ـ به صورت مكتوب منتشر مى‏شود.

2.ـ عضو هيأت علمى دانشگاه علوم انتظامى.

صفحه از 166