نگاهى به كتاب نمايه نامه موضوعى صحيفه جامعه سجاديه - صفحه 150

اطلاعات كتاب شناختى

ـ نام كتاب: نمايه نامه موضوعى صحيفه سجاديه
ـ تاريخ نشر: 1377
ـ نگارنده: مصطفى درايتى و همكاران
ـ ناشر: مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران
ـ نوبت چاپ: اول
ـ محل نشر: تهران
ـ 2 جلد (740 + 637 صفحه)
فرهنگ موضوعى يا نمايه نامه موضوعى صحيفه، با مشاركت، پشتيبانى و همكارى افراد ذيل نگارش يافته است.
1 ـ عباس على عليزاده 5 ـ متدين طوسى
2 ـ سيد موسى صدر 6 ـ احمد درايتى
3 ـ حسين غريبى 7 ـ عبدالرضا درايتى
4 ـ شهين نعمت‏زاده 8 ـ حسن عالم‏زاده
تهيه نمايه نامه، از وظايف مهم مراكز اسناد و اطلاعات است. نمايه نامه‏ها از ابزارهاى علم پژوهش هستند. نمايه‏سازى در حقيقت تحليل اطلاعات متن و تبديل آن‏ها به كليدواژه است. نمايه‏سازى را مى‏توان به دو دوره سنتى و نوين تقسيم كرد. در دوره سنتى آثارى چون كشف الابيات، كشف الفاظ و غيره به چاپ رسيده است. در دوره نوين، سازمان‏دهى اطلاعات، روش‏مند و دقيق شده است. در اين دوره ما شاهد پيدايش روش‏هايى چون نمايه‏سازى هم‏آرا، نمايه‏سازى پرسى و نمايه‏سازى گردان و... هستيم. نمايه نامه موضوعى حاضر با روشى نوين و ابتكارى، متن ارزشمند و با شكوه صحيفه جامعه سجاديه را براى پژوهشگران قابل دسترس كرده است. گفتنى است كه در شيوه نمايه‏سازى همارا، خواه پيش همارا و خواه پس همارا، رابطه كليدواژه‏هاى يك متن با يكديگر به شكل دقيقى بيان نمى‏شود. از اين جهت ريزش اطلاعات فراوان است. در

صفحه از 166