حاشيه ابن ادريس بر صحيفه سجاديه - صفحه 94

حاشيه ابن ادريس بر صحيفه سجاديه

مجيد غلامى جليسه ۱

چكيده: نويسنده در اين گفتار، حاشيه محمد بن ادريس حلّى، فقيه شيعى نامدار قرن ششم هجرى بر صحيفه سجاديه را به عنوان نخستين شرح لغوى صحيفه كه به دست ما رسيده، مى‏شناساند. اين حاشيه مختصر، بيشتر به لغات صحيفه پرداخته و در راستاى اهتمام ابن ادريس به تحقيق و ترويج صحيفه ارزش دارد. نويسنده، شرح حال ابن ادريس، سند روايتى او، راويان نسخه او از صحيفه، روش ابن ادريس در اين حاشيه را ـ براساس تنها نسخه خطى شناخته شده از اين كتاب ـ تبيين كرده و شرح دو دعاى صحيفه را به عنوان نمونه‏اى از كتاب نقل كرده است.

كليد واژه‏ها: صحيفه سجاديه، شروح / ابن ادريس حلّى، محمد / راويان صحيفه سجاديه، قرن ششم / فقهاى شيعه اماميه، قرن ششم / صحيفه ابن ادريس، راويان / شروح صحيفه سجاديه، مخطوطات.

1 ـ مقدمه :

صحيفه سجاديه به عنوان يك مجموعه مأثور، همواره مورد توجه عالمان بوده و هست، كتابت فراوان و نگارش صدها شرح و ترجمه و اجازه روايتى بر اين كتاب، خود

1.ـ نسخه‏شناس، مدير سايت نسخه‏شناسىِ بياض www.Bayaz.net.

صفحه از 104