حديث يوم الدار منابع و صحّت حديث - صفحه 45

معصوم بزرگوارش، درود فرست؛ به ويژه بر امام قائم كه آرزوى همگان و عدالت موعود است. و تمام دشمنانشان را از پيشينيان و پسينيان، از رحمت خود دور بدار.
اين رساله مختصر براى تحقيق در موضوع حديث انذار است؛ رويدادى كه پس از نزول آيه شريفه «و أنذر عشيرتك الأقربين» (شعراء (26)/ 214) اتّفاق افتاد.

1. راويان حديث

اين حديث را جمعى از صحابه روايت كرده‏اند.

1ـ1) فهرست راويان

از جمله راويان حديث يوم‏الانذار، مى‏توان از اين كسان نام برد:
1. اميرالمؤمنين علىّ‏بن ابى‏طالب عليه ‏السلام ؛
2. براءبن عازب انصارى؛
3. ابورافع خادم رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلم؛
4. عبداللّه‏بن عبّاس، پسر عمّ رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلمو اميرالمؤمنين عليه ‏السلام ؛
5. قيس‏بن سعدبن عباده انصارى؛
6. ابوبكربن ابى‏قحافه؛
7. عمربن خطاب؛
8. يكى از اصحاب پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلم.
براى بررسى بيشتر، خلاصه روايت اين راويان را مى‏آوريم.

1ـ2) روايت ابن‏عبّاس از اميرالمؤمنين عليه ‏السلام

روايت ابن‏عبّاس از اميرالمؤمنين عليه ‏السلام را گروهى از مورّخان و محدّثان آورده‏اند: پس از اشاره به روايت طبرى، از منابع ديگر ياد مى‏شود.

صفحه از 64