نقد سندی و دلالی روایات تحریف‌نمای سوره «یس» در القرائات سیاری

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : میثم خلیلی
پديدآورنده : حسین مقدس

سال 1398 / شماره پیاپی 19 / صفحه

چکیده :

کتاب «القرائات» نوشته احمدبن محمد بن سیار از جمله کتاب های متقدّم در نقل روایات تحریف و از مهم-ترین منابع مورد استناد محدّث نوری در اثبات تحریف قرآن کریم است. با توجّه به اینکه اکثر حجم کتاب «القرائات» به روایات تحریف اختصاص یافته، بررسی صحت یا عدم صحت این احادیث ضرورتی ویژه می طلبد. این پژوهش درصدد است با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و نقد سندی و محتوایی روایات کتاب «القرائات» ذیل آیات سوره «یس» بپردازد. یافته ها نشان می دهد از چهارده روایت سیاری ذیل آیات سوره «یس»، هفت روایت تحریف نماست. روایات قرائت عبارات «سَنَکتُبُ» به جای «وَ نَکتُبُ» ذیل آیه دوازدهم، و قرائت «لامستقرَّ» به جای کلمه «لِمستقرٍّ» ذیل آیه 38 سوره «یس»، از نظر سندی ضعیف اند و از نظر محتوایی این قرائات به دلیل نارسایی در افاده معنا نمی توانند قرائت اصیل تلقّی شوند. در چهار روایت با سند یکسان اضافات تفسیری نقل شده که به دلیل وجود «ابن حمزه بطائنی» در سلسله سند، ضعیف اند؛ از نظر دلالی نیز با توجّه به عدم سازگاری با سیاق و تناسب آیات نمی توان این اضافات تفسیری را جزو متن قرآنی محسوب نمود. تبدیل عبارت «ممّا لا یعلَمون» به «ممّا یأکلون» در آیه 36 سوره «یس»، تناسب آیه را از بین برده و معنای آیه را ناقص جلوه می دهد. روایات مروبط به جری و تطبیق و تفسیر آیه نیز بی ارتباط با موضوع تحریف قرآن است.

کلیدواژه‌های مقاله :سوره «یس»، القرائات سیاری، ، روایات تحریف‌نما، ، سند و دلالت