محتواپژوهی روایات نامبارکی چهارشنبه

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : البرز محقق گرفمی

سال 1398 / شماره پیاپی 19 / صفحه

چکیده :

یکی از ریشه های باور به فرخندگی یا گُجَستِگی پاره های زمان را در کتب روایی میتوان جست.جستار نخستین در این روایات ،عمل کردن به محتوای آنها را رهنمون میشود.اما بازخوانی روایات موضوع ودسته بندی آنها روی دیگر این سکه یعنی بی اعتبار بودن پدیده ها در آفرینش نیک فرجامی یا نگون بختی را هویدا میسازد.سنجه هایی چون قرآن محوری،عرضه به روایات قطعی،سپهر رفتاری پیشوایان دین وسایه سار عقل رشدیافته ،ارزشمندترین ابزارها برای ترازیدن گفتارهای پیوند خورده به معصومان خواهند بود. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای درپی اعتبار سنجی جان مایه روایات نامبارک پنداری چهارشنبه است وسرانجام با استفاده از راهکارهای حدیث پژوهی محتوایی به رفوزش انگاره نحوست چهارشنبه در سنجه نقل وعقل دست می یابد.

کلیدواژه‌های مقاله :نحوست ، چهارشنبه ، روایات ، بررسی محتوایی ، قرآن ، ذاتی وعَرَضی