نقد و بررسی روایت انگاره ها و گزاره های متفرد عاشورایی در تذکرة الشهداء میرزاحبیب شریف کاشانی

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : محسن رفعت

سال 1398 / شماره پیاپی 19 / صفحه

چکیده :

تذکرة الشهداء میرزا حبیب شریف کاشانی (م 1340 هـ) از جمله آثاری است که در چگونگی نقل واقعه کربلا تأثیر فراوانی نهاده است، این اثر به سبب اشتمال بر اخبار ضعیف، به گونه ای است که پایه واساسی برای نقل علما و وعاظ و مادحین شیعی شده است. مسئله پژوهش پیش‌ رو بررسی متفرّدات روایی اوست که نخستین بار از این کتاب برخاسته و به دیگر منابع وارد شده است. مقتل‌ الحسین (ع) این کتاب، در برخی موارد با سنّت، عقل و عرف، وقایع مسلّم و یا روایات تاریخی دیگر ناسازگار بوده و در مواردی شأن امام معصوم (ع) و یا خاندان ایشان خدشه‌ دار شده به گونه‌ای که رکاکت معنوی سبب بی‌ پایه دانستن گزارش وی خواهد بود. اهمیت پرداختن به این کتاب ازاین روست که پایه نقل عالمان و واعظان در قرن پس از خود شده است؛ ضمن اینکه شیعه را تحت تأثیر اعتقاداتی خاص قرار داده است. این مقاله می‌کوشد با رویکردی تحلیلی وانتقادی، روایات تحریفی مهم و برجسته آن را در سنجه نقد نهد.

کلیدواژه‌های مقاله :تذکرةالشهداء،مقتل الحسین(ع)،روایات عاشورایی،شریف کاشانی،تحریفات