مفاهیم اسلامی سلامت اجتماعی

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : عباس پسندیده

سال 1398 / شماره پیاپی 19 / صفحه

چکیده :

سلامت اجتماعی از ابعاد مهم سلامت انسان است که یکی از دو تلقی آن، تلقی بین‌فردی به معنی چگونگی روابط، مناسبات و تعامل های اجتماعی است. هدف این پژوهش، بررسی این تلقی از سلامت اجتماعی در منابع اسلامی است. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی کلاسیک در دین‌پژوهی استفاده شده است. منبع پژوهش آثار مرتبطِ چاپ شده و چاپ نشده پژوهشکده علوم و معارف حدیثی بود. یافته پژوهش آن است که بیست مفهوم اصلی سلامت اجتماعی در منابع اسلامی وجود دارد. نتیجه این که این یافته ها می توانند در رصد سلامت اجتماعی و برنامه ریزی برای ارتقاء و آسیب شناسی وضعیت موجود مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌های مقاله :سلامت اجتماعی، مفاهیم اسلامی سلامت اجتماعی، اسلام