تقابل رویکرد سیاسی مالک اشتر نخعی و اشعث بن قیس کندی در ماجرای حکمیت

مالک اشتر نخعی و اشعث بن قیس کندی دو شخصیت مؤثر در حوادث دوران خلافت علی (ع) بودند که در ...

اَشعَث بن قيس

اَشعَث بن قيس که بود؟

اَشعَث بن قيس

از یاران پیامبر و منافق