امام شناسی

اثر حاضر، مجموعه 225 درس است استدلالی در باره امامت و ولایت.

شئون امام در انديشه شيخ مفيد

مقصود از شئون، همان جایگاه ها و وظایف است. امام از آن جهت که ریاستی فراگیر بر عالم هستی دارد، ...

برگزاری نشست «نقش مبنایی عدل در امام‌شناسی شیعی»

نشست «نقش مبنایی عدل در امام‌شناسی شیعی و آسیب‌شناسی نظریه هانری کوربن» برگزار می‌شود.

مبانی امام‌شناسی

از رود تا سرچشمه (23)

نظام امام شناسی شیخ مفید و باز خورد آن در حدیث پژوهی او

حدیث پژوهی عالمان شیعی، چون دیگر گستره‌های مطالعات دینی ایشان، از مبانی و پیش فرض‌های مختلفی اثر می‌پذیرد. در این ...