مجموعه مقالات همایش دین و دنیا از منظر امام علی(ع)

مجموعه مقاله هایی در باره سیاست، دین، دنیا، بهداشت روانی، حق، جامعه، تربیت و اصلاحات در نگاه و اندیشه امام ...

پشت پا زدن به مقام و ثروت برای دین

قریش برای دست برداشتن پیامبر اسلام(ص) از تبلیغ دین خود، به آن حضرت، ثروت و ریاست را پیشنهاد داد اما ...